Πολιτική ιστοσελίδας

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο εάν συμφωνήσετε με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις. Η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και κάθε άλλη χρήση του θα θεωρηθεί ως αναφαίρετη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρήση του ιστοτόπου: Δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας τμήματος αυτού του ιστοτόπου, εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει ή να συνεχίσει να διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο και έχει πλήρη δικαίωμα να τερματίσει τη λειτουργία του ή να τροποποιήσει σημαντικά το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή.

 1. Σύνδεσμοι: Αυτός ο ιστότοπος, για την ευκολία των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία αναφορές σε άλλους ιστοτόπους, μέσω της χρήσης ειδικών συνδέσμων (υπερσυνδέσμων). Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη κανενός είδους όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων, ούτε γνωρίζει, εάν αυτό το περιεχόμενο συμμορφώνεται με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε αυτούς τους ιστοτόπους με προσοχή και υπεύθυνα.

 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας διάταξης. Χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη άδεια από την Εταιρεία, η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο, του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του html κώδικα, των εικόνων και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, απαγορεύεται αυστηρά. Αυτή η διάταξη δεν περιορίζει τα δικαιώματα ιδιωτικής αναπαραγωγής που ο Ν. 2121/1993 καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εφαρμοστέος νόμος σας παρέχει. Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραγωγή του περιεχομένου σε άλλον ιστότοπο δεν θα θεωρηθεί ως "ιδιωτική αναπαραγωγή". Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

 3. Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Όλα τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας καθώς και τα εμπορικά σήματα των εταιρειών που εκπροσωπεί η Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή οπτικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων, προστατεύονται από τις διατάξεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται αυστηρά στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να απαγορευτεί η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν η Εταιρεία παρέχει ειδική έγγραφη άδεια γι' αυτό. Η Εταιρεία δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα καθόλου σε οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή παρόμοια δικαιώματα τρίτων, τα οποία εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα εμπορικά σήματα τρίτων εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μόνο για τον σκοπό της προσδιορισμού των σχετικών προϊόντων και υπό καμία συνθήκη δεν θα θεωρηθεί ότι η χρήση τους θεωρείται είτε ως διεκδίκηση από την Εταιρεία ή ως σχέση οποιουδήποτε είδους της Εταιρείας με τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων.

 4. Μη εμπιστευτικότητα πληροφοριών και παραίτηση από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: χωρίς να προδικάζεται τις σχετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και την αντίστοιχη δήλωση της Εταιρείας που μπορεί να βρεθεί εδώ, η Εταιρεία θα θεωρεί ως μη εμπιστευτική οποιαδήποτε αλληλογραφία που της στέλνετε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου σε, μέσω email, φόρμας επικοινωνίας κλπ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτή την αλληλογραφία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρήσιμες ιδέες για νέα προϊόντα, πρωτότυπες πληροφορίες, τεχνικές που θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν κλπ., με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο, όπως αναπαραγωγή, εμπορική χρήση κλπ., χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ρητά διαφορετικά. Με την παράδοση μηνύματος στην Εταιρεία αποποιείστε ρητά και αμετάκλητα οποιοδήποτε δικαίωμα στο μήνυμα ή δικαίωμα από το μήνυμα, περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.

 5. Μερική ακυρότητα: Η παρούσα Συμφωνία παραμένει ισχύουσα και σε ισχύ, ακόμη και εάν μία ή περισσότερες ρήτρες είναι άκυρες.

 6. Γενική ρήτρα καλής πίστης: Η λίστα "περιορισμών χρήσης" είναι ενδεικτική. Ενόψει του γεγονότος ότι αυτή η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, η καλή πίστη μπορεί να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους τρόπους χρήσης αυτού του ιστοτόπου.

 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και τα Ελληνικά Δικαστήρια στην Αθήνα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε ότι παραιτείστε στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ως αποδεικτικό στοιχείο.

Κάντε Κράτηση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Εγγυημένη η καλύτερη τιμή
 • Χωρίς τέλη κράτησης
 • Ευέλικτες κρατήσεις
 • Δωρεάν ανέσεις
 • Αποκλειστικά επιπλέον προνόμια
 • Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 24/7